Δωροθέτες εορταστικής εκδήλωσης Καλυψώ, 19 Φεβρουαρίου 2016

ad