Δωροθέτες εορταστικής εκδήλωσης Καλυψώ, 11 Φεβρουαρίου 2018

ad